SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA WSPÓŁPRACY – RUSZTOWANIA

1. Spotkanie na miejscu planowanych prac naszego przedstawiciela z inwestorem w celu wstępnego określenia rodzaju i zakresu prac do wykonania. Jeżeli zlecenie nie będzie wysoce skomplikowane, w trakcie pierwszego spotkania będziemy w stanie dokonać również:

 • ustaleń dotyczących stosowanej technologii,
  • ustaleń dotyczących zakresu prac,
  • ustaleń dotyczących terminu prac,
  • ustaleń dotyczących cen jednostkowych,
  • przedstawienia sposobu finansowania robót:
   • 20-30% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym tytułem zaliczki – w dniu podpisania umowy,
   • pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia, wskazanego w zaliczce, a kwotą określoną kosztorysem powykonawczym z chwilą wykonania całości robót w terminie określonym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.
  • przekazanie materiałów informacyjnych.

2.Przedmiar robót (pomiar na miejscu montażu).

3. Sporządzenie kosztorysu ofertowego na podstawie pomiaru i ustalonych cen jednostkowych.

4. Podpisanie umowy o wykonanie prac.

5. Wykonanie prac.

6. Rozliczenie końcowe:

 • rozliczenie według kosztorysu powykonawczego w oparciu o wcześniejsze ustalone ceny jednostkowe oraz ponowny pomiar rzeczywisty budynku (obmiar robót);
  • rozliczenie końcowe uwzględnia ewentualne prace dodatkowe, których nie objęto kosztorysem ofertowym, a które zostały dodatkowo zlecone przez inwestora w trakcie trwania robót.

Nad każdym z wymienionych punktów pochylamy się z należytą starannością i robimy wszystko, aby przedstawiony proces przebiegał jak najszybciej.

Zapraszam do współpracy

Maksymilian Szatecki

Nasze usługi są ubezpieczone aktualną polisą OC. Ceny poszczególnych usług zawarte są w cenniku.