SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA WSPÓŁPRACY – OCIEPLENIE, NAPRAWA ELEWACJI


1. Spotkanie w miejscu wykonania prac naszego przedstawiciela z inwestorem w celu wstępnego określenia rodzaju i zakresu prac do wykonania.

2. Kolejne spotkanie w celu (jeżeli w trakcie pierwszego spotkania nie zostaną te kwestie ustalone):

 • ustalenia technologii,
  • ustalenia zakresu prac,
  • ustalenia terminu prac,
  • ustalenia cen jednostkowych,
  • przedstawienia sposobu finansowania robót:
   • 30-40% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym tytułem zaliczki – w dniu podpisania umowy,
   • 20% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym z chwilą wykonania stanu połowy robót – w terminie określonym w wystawianej przez wykonawcę fakturze VAT;
   • pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia, wskazanego w w/w punktach, a kwotą określoną kosztorysem powykonawczym z chwilą wykonania całości robót w terminie określonym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.
  • przekazanie materiałów informacyjnych.

3.Przedmiar robót (pomiar na placu budowy).

4. Sporządzenie kosztorysu ofertowego na podstawie pomiaru i ustalonych cen jednostkowych.

5. Podpisanie umowy o wykonanie prac.

6. Wykonanie prac.

7. Rozliczenie końcowe:

 • rozliczenie według kosztorysu powykonawczego w oparciu o wcześniejsze ustalone ceny jednostkowe oraz ponowny pomiar rzeczywisty budynku (obmiar robót);
  • rozliczenie końcowe uwzględnia ewentualne prace dodatkowe, których nie objęto kosztorysem ofertowym, a które zostały dodatkowo zlecone przez inwestora w trakcie trwania robót.

Nad każdym z wymienionych punktów pochylamy się z należytą starannością i robimy wszystko, aby przedstawiony proces przebiegał jak najszybciej.

Zapraszamy do współpracy

Nasze usługi są ubezpieczone aktualną polisą OC. Ceny poszczególnych usług zawarte są w cenniku.