SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA WSPÓŁPRACY – CZYSZCZENIE ELEWACJI

 1. Spotkanie w miejscu wykonania prac naszego przedstawiciela z inwestorem w celu:
  ■ ustalenia technologii,
  ■ ustalenia zakresu prac,
  ■ ustalenia terminu prac,
  ■ ustalenia cen jednostkowych,
  ■ przedstawienia sposobu finansowania robót:
  ■ 30-40% kwoty określonej kosztorysem przedmiarowym tytułem zaliczki – w dniu podpisania umowy,
  ■ pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego przez Wykonawcę wynagrodzenia, wskazanego w zaliczce, a kwotą określoną kosztorysem powykonawczym z chwilą wykonania całości robót w terminie określonym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.
  ■ przekazanie materiałów informacyjnych.
 2. Przedmiar robót (pomiar na miejscu zlecenia często odbywa się tego samego dnia, w którym ustalamy powyższe kwestie.).
 3. Sporządzenie kosztorysu ofertowego na podstawie pomiaru i ustalonych cen jednostkowych.
 4. Podpisanie umowy o wykonanie prac.
 5. Wykonanie prac.
 6. Rozliczenie końcowe:
  ■ rozliczenie według kosztorysu powykonawczego w oparciu o wcześniej ustalone ceny jednostkowe oraz ponowny pomiar rzeczywisty budynku (obmiar robót);
  ■ rozliczenie końcowe uwzględnia ewentualne prace dodatkowe, których nie objęto kosztorysem ofertowym, a które zostały dodatkowo zlecone przez inwestora w trakcie trwania robót.